شماره حساب ها


بانک ملی

بانک ملی

به نام

سعید جباری تکالو

شماره حساب

۰۳۴۶۰۰۵۹۳۶۰۰۵

شماره کارت

۰۱۳۹ – ۷۶۹۰ – ۹۹۱۸ – ۶۰۳۷


بانک ملت

بانک ملت

به نام

سعید جباری تکالو

شماره حساب

۴۱۱۰۵۹۳۰۱۶

شماره کارت

۳۱۱۹ – ۹۲۲۷ – ۳۳۷۸ – ۶۱۰۴